Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Βιο…γραφικά γεν-άθλια, ένεκα δε μαθητών γεν-αίθρια!!!!

Μία φορά και έναν καιρόν ήτο εις ιατρός ο οποίος προεσπάθει να βοηθήση μίαν τεκούσαν νεαράν μητέρα να φέρη εις τον απάνθρωπον ετούτον κόσμον το σπλάγχνο της. Δυστυχώς όμως δια εκείνην αλλά και διά την μικράν θυγατέρα, το πράγμα απεδείχθη δύσκολον και  και ως εκ τούτου δύστοκον! Υπήρξε μέγα πρόβλημα διότι η παιδίσκη ήρχετο εκ της δελφύος με το πρόσωπον και ουχί με την κεφαλήν, ως είθισται να συμβαίνη με τα κανονικά βρέφη! Εξ αιτίας του επικινδύνου της καταστάσεως  ο ιατρός προσέταξεν τας νοσοκόμας  καισαρικήν τομήν πάραυτα, ώστε να αποφευχθή το μοιραίον δια την μητέρα αλλά και δια το αυτό το βρέφος! Εν τέλει, η επέμβασις επέτυχε, η μήτηρ επεβίωσεν αλλά η μικρά δεσποινίς έφερεν ως τα δεκαεπτά της έτη μίαν ρίνα ελαττωματικήν έως ότου εις άλλος ιατρός την ίασεν και την ευθυγράμμισεν και εκ τότε η νεαρά ήρχισε να αναπνέη ως κανονικός άνθρωπος  δια της ρινός και ουχί δια του στόματος πλέον!
Το κοράσιον τούτο, φιλάσθενον εκ κοιλίας, διήγε τα πέντε πρώτα έτη του βίου του εις εν χωρίον του γνωστού εκ της μακεδονικής ιστορίας Βάλτου. Αποξηραμένον πλέον, δίχως ιδιαιτερότητας εις την αρχιτεκτονικήν αλλά πλούσιον εις την κηπουρικήν, γεωργικήν και κονσερβικήν τέχνην ήτο αρκετόν μέχρις ότου η παιδίσκη μετακομισθή εις το διπλανόν κεφαλοχωρίον μετά του νεωτέρου της αδερφού και της λοιπής οικογενείας και να υπάγη εις το δημοτικόν σχολείον, αργότερα εις το γυμνάσιον και εν τέλει εις το Λύκειον, «εκτίοντας την μαθησιακήν ποινήν» της όπως άπαντα τα παιδία της ηλικίας της…
Καθ’ όλην την διάρκειαν του βίου της ήτο τοσούτως  φιλάσθενος ώστε η περίπτωσις του ρινικού διαφράγματος εφάνταζεν αμελητέα εν συγκρίσει με τας ασθενείας, καίτοι περαστικάς, αι οποίαι ήρχοντο και παρήρχοντο κάθε τόσον! Ο οικογενειακός μάλιστα ιατρός είχε χαρακτηρίσει την παιδίσκη «άτλαντα της παθολογίας» και ώκτιρε την τύχην του που δεν είχε γνωρίσει την οικογένειαν ταύτην κατά τη διάρκεια των σπουδών του εις το έκτον έτος της ιατρικής ώστε να ασκήσει την πρακτικήν του επάνω της…. ο δε πατήρ της μικράς δεσποινίδος, κάποιαν ημέραν, αστεϊζόμενος αλλά εν πλήρη συνειδήσει, είπεν την εξής ιστορικήν ρήσιν: «Εάν σε πετούσαμε και κάναμε ένα άλλο, πιο φθηνό θα μας έβγαινε!!!!»
Αντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, αναγνώστα, ότι επρόκειτο περί ιδιαζούσης καταστάσεως, η οποία έχρηζε ειδικής μεταχειρίσεως, διότι το πρόβλημα δεν ήτο μόνο εν αλλά πολλά και προς Θεού δεν ήτο μόνο σωματικό… τουτέστιν, γενικώς η παιδίσκη ήτο υπερκινητική. Βασικό της δε ελάττωμα, οικογενειακώς φερόμενον, ήτο ότι δεν ημπόρει ποτέ να καθίσει στα ωά της. Ζημίας ως παιδίον ου διέπραξε πολλάς, παρά μόνον μίαν ημέραν κατά την οποία η μήτηρ παρετήρει μετά του πατρός της ότι ήτο πολύ ήσυχη και διεπίστωσαν από κοινού ότι η ησυχία εσήμαινε δια το δάπεδον της κουζίνας «τραγωδία», εφόσον το έλαιον του μεταλλικού δοχείου εχύνετο δίχως έλεος από πλευράς της επί του δαπέδου και δή επί των ταπήτων και τα έπιπλα προσομοίαζον «βαρκούλες εις τον αιγιαλόν»! Αυτή ήτο και η μόνη ζημία εις τα παιδικά της χρονικά (διότι εις τα εφηβικά και δή τα ενήλικά της ήτον τόσαι ώστε δεν αρκούν αι σελίδες πεντηκοντάφυλλου τετραδίου!)
Της μικράς της ήρεσαν ιδιαιτέρως τα παίγνια και αι περιπέτειαι, όπως το να αναρριχάται εις δύσβατα μέρη, να κάμνει ορθοπεταλιές, να παίζει μετά του αδερφού της ποδόσφαιρον (απρεπές εις το φύλο της) και το κυριότερον να χορεύη! Ήτο γνωστή και ως «Βασίλω» εις το χωρίον της, εκ της πασιγνώστου ρήσεως «Όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη» αλλέως και λαϊκιστί ήτο «δια τα πανηγύρια».
Η λογική λέγει ότι εν παιδίον καθόσον μεγαλώνει αλλάσσει, αποθέτει τας παλαιάς συνηθείας και προχωρεί εμπρός εις την πεπατημένη οδόν την οποία εχάραξεν ο κόσμος των ενηλίκων κατά τας συνηθείας των πρεσβυτέρων... Και το δίχως άλλο, υπάρχει μία σοβαρότης, εις συνετισμός, εν κούτελον τελος πάντων!
Τό  κοράσιον όμως τούτο, μάλλον μεγάλωνε με κούτελον μεν, και δή μείζονος του κανονικού, δίχως όμως λογικήν ιδιαιτέραν. Ήτοι, μεγάλωνε τω σώματι, κατά πως τω πνεύματι αλλά κατά τη ψυχή παρέμενε μικρόν. Και έπραττε τοιουτοτρόπως ενστικτωδώς και αυθορμήτως! Και πολλάκις κατά τη διάρκεια του βίου του επλήρωσε τον αυθορμητισμόν, επλήγωσε άλλους τινάς αλλά και επληγώθη το αυτό! Και τω είπον τινές πως ταύτα ούτως έχει και ότι ουδόλως έδει να στενοχωρηται δια τοιαύτας καταστάσεις.
Και τότε απεφάσισε πως θα επροσπάθει να μην επηρεάζεται τόσον ευκόλως. Αλλά πάντα ταύτα εισί καλά και αρεστά τοις ωσί ως θεωρίαι. Ως πράξεις όμως?
Τα έτη έφευγον ωσάν ύδωρ κελαρυστόν, η νεαρά παρηκολούθει το σχολείον μεθ’ υπερβάλλοντος ζήλου και λίαν καλάς έως ενίοτε αρίστας επιδόσεις και διακρίσεις, ωστόσο εγίγνωσκεν ενδομύχως και ου μόνον, πως τα τοιαύτα βαθμοθηρικά επεισόδια  ήτον μικροπρεπείς ασχολίαι μίας μικροαστικής κοινωνίας βεβαίως και πως το μέλλον της έδει να διαγραφεί εκτός ορίων του κεφαλοχωρίου (ασχέτως εάν αργότερον ευρέθη τόσο εντός όσο εκτός αλλά -και χειρότερον-και επί τα αυτά!!)
Εις ηλικίαν κατάλληλον δια σπουδάς, ετοιμάσθη μετά της προικός, των αποσκευών και άλλων τινών υλικών αλλά και ψυχικών αποθεμάτων να υπάγη εις μίαν μεγάλην πόλιν δια να πραγματοποιήση τα όνειρά της. Επεθύμει να γίνει δασκάλα δια μεγάλους μαθητάς και να διαβάζει για να υπάγει σε ακόμα μεγαλύτερα σχολεία που ονομάζονται σχολαί, γνωσταί και ως πανεπιστήμια… και επεθύμει να γνωρίση ανθρώπους σπουδαίους με νουν, σοφίαν και γνώσιν, οι οποίοι θα ήτον γενναιόδωροι εις το φως το οποίον θα εξέπεμπαν, όπερ και εγένετο. Και επεθύμει επί πλέον να ταξιδέψει… και τούτο εγένετο, σουρτούκω γαρ, ως έλεγεν και η γιαγιά της! Δια την ακρίβειαν δεν άφησε απάτητο κανένα κουτσοχώριον, βλαχοχώριον και κάθε τι λήγον εις –χώριον,  διότι η καταγωγή της μητρός της, κυρίως δε η ανατροφή της τελευταίας προς ταύτην, -η οποία ήτο ολίγον τι του τύπου  «άρτι αφιχθείσα εκ των ορίων» (ήτοι, «μόλις κατέβηκα απ’ τα βουνά») και "κατέστησα την οικίαν μου ούτως,  ώστε να ενθυμίζει  σχολείον δημοτικόν επί μαύρης επταετίας με το ελάχιστον έναν πολιτικό και έναν γεωφυσικό χάρτη (του Λουκοπούλου βεβαίως-βεβαίως!)-" ήτο αναπόφευκτο να μη καταστήσει το κοράσιον έτοιμο ανά πάσα στιγμήν να λάβει τα βουνά!
Επιπροσθέτως, ηγάπησε δια τους λογικούς, ως προκύπτει, λόγους το μάθημα των αρχαίων, των λατινικών, της ετυμολογίας και λοιπών όσα προεκάλουν ανέκαθεν αλλεργίας εις τους κοινούς θνητούς. Και ως εκ τούτου εσπούδασεν την επιστήμην ταύτην και ηυρέθη μάλιστα να προσπαθεί να την καταστήση αξιαγάπητον εις υποψηφίους μαθητάς ανωτέρων σχολών. Των δε μαθητών, τινές μεν εξετίμων την προσπάθειαν ταύτην, τινές δε ετίμων αλλά και ενίοτε υπετίμων και μάλιστα εχαρακτήριζον την νεαράν καθηγήτριαν προβληματικήν, απαιτητικήν και όλα τα λήγοντα εις –ικήν!!!
Η κορασίς, παρ’όλα ταύτα, ηγάπα τα παιδία της σφόδρα και επεβεβαίωνε την λαϊκήν ρήσιν «Μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε» και, καίτοι εφωνάσκει δια τας ατασθαλίας τους, ουδόλως εσήμαινε δια ταύτην ότι ηγάπα κατά τι λιγότερον τους μαθητάς της… και επεί πιστεύει εις την αντίληψιν των μαθητών της ουδεπώποτε εθεώρει ότι και εκείνοι δεν το κατηνόουν…
Εν κατακλείδι, μαθηταί τε και παιδίσκη ετών πλέον τριάκοντα (και κάτι ψιλά) αποτελούν τον πρέποντα συνδυασμόν  δια την συνέχισιν του ειρηνικού της βίου προκειμένου να μη υποπέση η τελευταία εις κατάθλιψιν διότι ακραδάντως πιστεύει ότι τα καλύτερα έπονται και πως δύναται η ζωή της να ήτο ένας άθλος επιβιώσεως, εντούτοις ηφόρει μικράς και ασήμαντας ασθενείας και σωματικάς βλάβας ιασίμους και περαστικάς.
Για όλους τους ως άνω λόγους και δια άλλους τόσους Ευχαριστώ τα παιδία μου που μετατρέπουν τα γενέθλιά  μου κάθε έτος σε παιδικό πάρτι και εκτός από το επιπλέον κεράκι προσθέτουν και ένα λιθαράκι στη ζωή μου ίνα μην αισθάνωμαι αθλίως που με πήραν τα χρόνια και λαμβάνω την ανιούσα ηλικιακώς και την κατιούσα γενικώς!!!


Υ.Γ: Ει απορείς προς τι η γλώσσα ταύτη, θα σου είπω ότι συνειδητώς είναι ουδόλως συνεπής ορθογραφικώς, συντακτικώς, μορφολογικώς και λεξιλογικώς αλλά σημασιολογικώς καθόλα κατανοητή και αποτελεί  γελοιοποίησιν του «δήθεν», του «λογιοτατισμού» και του  «δήθεν λογιοτατισμού», ωστόσο, ει ευρεθεί μαθητής ο οποίος δεν καταλάβει τι ακριβώς λέγει το κείμενον, «τον έλαβε και τον ήρε», τουτέστιν «τον πήρε και τον σήκωσε», διότι αυτομάτως τούτο σημαίνει πως δεν ασκώ ορθώς το επάγγελμά μου! Και εννοείται ότι εθέλω να αναγνωρίση ,άμα τη αναγνώσει, ο πας τις εις ένας –κατά Ζήκο- μαθητής τας ασυνεπείας κατά την αρχαιοελληνικήν γραμματικήν, μετά της γλωσσολογικής και ουχί της σχολικής σημασίας του όρου!
Αντιλαβού?
 

50 σχόλια:

 1. Χρονια πολλλλαααα! Υγεια και να εισαι παντα ευτυχισμενη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Thanx Tom Ton.Να χαιρεσαι και την αδερφή σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Omorfia, xronia sou polla, na ta ekatostiseis eutuxismena dinontas panta glukes suntages gia ti zwi...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευχαριστώ πολύ Σωτηράκη!Κι εσύ να χαίρεσαι τη μανούλα σου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. η μαμά της Θεοδώρας12 Ιανουαρίου 2011 - 10:56 π.μ.

  μικρά, να τα εκατοστήσεις ή εν πάσει περιπτώση να φτάσεις σε ηλικία ποιοτικώς κΑι ποσοτικώς ΜΕΓΑΛΗ. ¨Οσο για τά χρόνια που περνάνε, να μην διαβάζω για κρίσεις ηλικίας και τα σχετικά 1ον γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη, 2ον και κυριότερον γιατί ένα ταξίδι είναι η ζωή και όσο τη ζεις μαθαίνεις (που όπως προκύπτει από τα γραφόμενα και κυρίως από τα πεπραγμένα σου μέχρι τώρα αποτελεί πρωτεύοντα στόχο)
  φιλάκια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλέ ποια Κρίση?Βλέπεις εσύ καμιά Κρίση...Ίσα-ίσα που λέγω: Τα καλύτερα έπονται ή όπως λέγει και η αοιδός: "Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί/ γιατί κρύβεται το αύριο σ' ό,τι έχω ονειρευτεί"...θενξ πάντως ΜΕΓΑΛΗ αδερφή!Θα σε ακούμε!!!!;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χρόνια σου Πολλά Κων/να....Τι μου θύμισες τώρα (περί γέννας....)!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σου θύμισα πόσο πονούσες και ότι όταν με γέννησες δεν ήθελες να με βλέπεις μπροστά σου από τον πόνο σου...(κατά τα λεγόμενά σου πάντα!)...ευχαριστώ μανούλα...αν και δε με ρώτησες αν ήθελα να έρθω στον κόσμο τούτο..χαχα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Γκρινιάρα"12 Ιανουαρίου 2011 - 11:43 π.μ.

  Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς, να τα εκατοστίσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Γκρινιάρηδες άνθρωποι που όμως δε σε ξεχνούν ΠΟΤΕ, όπως αντίθετα κάνουν οι "μη γκρινιάρηδες"...Ευχαριστω πολύ αγαπημένη μου γκρινιάρα...ξέρω ότι μ' αγαπάς έστω και "γκρινιάρικα"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Χρόνια Πολλά Κυρία. Ό,τι επιθυμείτε να το βρείτε μπροστά σας και τίποτα να μη σας λείψει κι όλες οι ευτυχίες να σας χτυπήσουν την πόρτα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ποιήτριά μου εσύ!Είσαι γλυκό παιδί....σε ευχαριστώ Κοραλίτσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τέλειο Κωνσταντίνα μου,
  Εξακολουθείς να είσαι ένα «κοράσιον» παρά τα 30 σου (και κάτι ψιλά), παρά πολύ ωραίον και λαχταριστόν.
  Σου εύχομαι τα καλύτερα που έπονται πάντα. Σου μιλάει η πείρα...
  Φιλιά Πέτρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ευχαριστώ Πετράν....σ έχω στο νου μου...και επιβεβαιώνει τη ρήση ο βίος που διάγεις ....φιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. SAN SIMERA EXEI I KIRIA NTINA GENNETHLIA..MMMMM..
  let me think..SAS EYXOMAI NA PARAMEINEITE ETSI SKLIROPIRINIKI KAI FONAKLOU POU EISTE! KAI FISIKA MEGALI PSIXI.OLA AYTA TA KATEXETE PLIROS.TORA OTIDIPOTE ALLO EPITHYMEITE EYXOMAI NA TO PETYXETE!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αχ Θωμαΐτσα μου σ' ευχαριστώ...Εγώ νόμιζα ότι με είχατε προσάψει όλα τα επίθετα εις -ικήν (νευρικην, ειρωνικήν κλπ) αλλά τα εις -κλού (φωνακλου π.χ.) τα είχα ξεχάσει (επιλεκτική μνήμη γαρ)...Καλή σταδιοδρομία να έχεις και χαίρομαι που με θυμάσαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Χρόνια Πολλά, ό,τι μα ό,τι επιθυμείς να γίνει πραγματικότητα και ό,τι καλύτερο σε όλους τους τομείς...φιλάκια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Κωνσταντινα

  σου ευχομαι το "μελανι" σου απανω στο χαρτι να γινετε παντα το οχημα που μας ταξιδευει εστω και νοητα μεσα στον χρονο με τις ιστοριες σου, και τα χρονια σου να ειναι αρκετα και ποιοτικα για να γεμισουμε την βιβλιοθηκη μας με τις ομορφες εμπειριες σου που πλουσιοπαροχα τις μοιραζεσε με ολους εμας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αμάν!Τι ευχή ποιητική είναι αυτή?Μου δίνετε την εντύπωση όλοι σας ότι σας βγάζω την ποίηση που κρύβετε(/-ται) μέσα σας!Ευχαριστώ Πέτρε εκ Καναδά, διότι είστε και πολλοί και πρέπει να σας ξεχωρίζουμε!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Xronia sas polla...!akolou8oun oi suni8ismenes euxes. Sas euxomai loipon ugeia,eutuxia, agapi...!Episis elpizw na metalampadeuete gia polla xronia ts gnwseis sas sts ma8ites...!na gemizete ta paidika mas mualoudakia me plirofories, eikones kai sunais8imata...na eiste panta FILOLOGOS kai na mn afisete pote kanenan na skeftei oti uparxei i paramikri pi8anotita na to amfisvitisei auto giati 8a tn plakwsw!!
  A!paraligo 8a to xexnousa: euxomai na sas steilw egw mnm gia kali leuteria kai me enan pono suntoma!!!!<3
  xronia polla kai pali!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Κωνσταντίνα, πάντα μέσα στο έξυπνο χιούμορ...!!ευχαριστώ για τις τρυφερές ευχές σου...όσο για το μήνυμα που λες, αυτό θα πει ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΣ ΑΝ ΘΕΣ!!!Ούτε ένα λάθος δεν μπορούμε να κάνουμε...ελπίζω να θυμάσαι εξ ισου Ο,ΤΙ σου έχω πει περί λατινικών και αρχαίων και να μου το κοπανας (με μήνυμα ή χωρίς!!!!!!):Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Κοριτσάρα!!Χρόνια πολλά!!Πώς με εκφράζεις όμως!!Ειναι απίστευτο!!Αυτο σκεφτόμουν κι εγώ στα γενέθλιά μου!"Τυχαιο?Δε νομίζω!" όπως θα έλεγαν και οι μαθητές μου!!
  Σου ευχομαι απο καρδιάς έμπνευση και ψυχική ικανοποίηση πολλαπλώς ανάλογη των χρόνων σου!Ευχομαι πάντα να μπορείς να εξελίσσεσαι και να εξελίσσεις τους ανθρώπους γύρω σου και ψιτ!Μην ξεχνάς!ΕΜΕΙΣ εχουμε βρει το ελιξήριο της νεότητας!!!ΡΟΥΦΑΜΕ ΤΗ ΝΙΟΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ!!!Και είναι πολύ νέα τα άτιμα!!!Ασε τους άλλους να τρεχουν για κούρες ομορφιάς!χιχι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ώπα Ζωίτσα..."Να μου γράφεις όσο πιο συχνά μπορείς" που έλεγαν και οι Ζιγκ-Ζαγκ...θυμάσαι???χαχα!!στα παιδικά μας χρόνια....διότι με ΑΝΕΒΑΖΕΙΣ....αλλά εμείς είμεθα και χαρισματικές σε ευμορφία φύσει και θέσει..Ψωνάαααρα....λένε οι δικοί μου οι μαθηταί!!!Ευχαριστώ πολύύύύύύ...μάκια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ειμαι ερωτευμενος με την Πενα σου!!!12 Ιανουαρίου 2011 - 7:12 μ.μ.

  Χρονια σου πολλα Κωνσταντινα μου!!! Αντι να σου κανουμε εμεις δωρο μας εκανες εσυ δωρο αυτο το ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ κειμενο. Παντα θαυμαζα τους ανθρωπους που μπορουν να χειριζονται και να χρησημοποιουν το μεγαλειο και τον πλουτο της Ελληνικης γλωσσας. Εσυ ομως δεν εμεινες εκει απλα. Το εχεις παει πολυ πιο μακρυα και σε Βαθος. Μπραβο σου!!!(Αν και ενα απλο μπραβο) ειναι πολυ λιγο να δειξει το θαυμασμο αλλα και την ικανοποιηση μου που εχω την τιμη να σε αποκαλω Φιλη μου. Δεν τα λεω για να σε κολακευσω αλλα γιατι ετσι με κανεις να αισθανομαι αλλα πανω απο ολα γιατι αυτη ειναι η αληθεια και σου αξιζει καθε επαινος αλλα και κολακεια.
  Χρονια σου πολλα και παλι καλη μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ευχαριστώ πολύ "είσαι ερωτευμένε με την Πένα μου"χαχαχαχα!!!!Εάν ξυπνάω το Πρωτότυπο κάθε μορφής μέσα σου τα κατάφεραα..yes yes yeeeeeeeeeeeeeeeeessssssss!!!!!!!αλλά τις εστί? κατά το "Αλτ!Τις ει?" :Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ειμαι ερωτευμενος με την Πενα σου!!!12 Ιανουαρίου 2011 - 7:30 μ.μ.

  Τορα καταλαβαις πιως ημε η να κανo κε αλλα ωρθογραφικα :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ποππποοοοοο!!!κε πος τα καταφαιραις βραι κε κρατιθικαις τωσυν ορρα?(ήνε κωλειτοικύ....ι ανωρθωγραφοια?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ειμαι ερωτευμενος με την Πενα σου!!!12 Ιανουαρίου 2011 - 7:48 μ.μ.

  Δεν με αφηναν να φυγω απο το ιδρυμα που με εχουν κλεισμενο και με τον ζουρλομανδια ειναι δυσκολη η πληκτρολογιση αλλα εγω τους ξεφυγα...... Μουαχα χα χα!!! Τιποτα δεν μπορει να με κρατησει μακρυα σου!!!!!:):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΜΑΘΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ,ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΛΕΟΝ,ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΜΟΥ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο,ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΟΤΕΡΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ. ΒΟΥΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΟΥ,ΦΟΡΑ ΣΩΣΙΒΙΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΑΡΟ ΟΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ. ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΙΣ,ΘΑ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΒΡΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ημουν βεβαια απο τους τυχερους που ακουσαν την αναγνωση αυτου το λογοτεχνικου κειμενου σημερα ζωντανα απο την ιδια την δημιουργο του!!!ειδικα το τελος,αλλα και στο συνολο του με "υπερ"συγκινησε γιατι προσωπικα με αγγιξε και οχι μονο με αγγιξε αλλλα...μου "ειπε"πολλαααα!!!
  φιλολογος=φιλος του λογου ή φιλος της λογικης,αλλα σιγουρα φιλος και λατρης των παιδιων που το συνωνυμο ή το παρατσουκλι τους ειναι...ΛΟΓΙΚΗ!εκτος απο το λογοτεχνικο σας ταλεντο,την ευαισθησια και την τεραστια ψυχη σας το ευρυ εως τεραστιο επιπεδο γνωσεων σας και το κοφτερο σας μυαλο...τελικα αυτο που μου χαρισατε ειναι να λεω πως και εγω εχω γνωρισει "πνευματικο ανθρωπο"...να ξερετε πως τα λογια μου ειναι αυθορμητα και απο καρδιας...κι οτι απολαμβανω να μιλαω μαζι σας...και σιγουρα εκτος απο κλιση(πιστευω),το αυριο μου εχει ζωγραφιστει και απο εσας οντας ο δεικτης του "καλου"!οσον αφορα τον τιτλο:"αυτα που γραφετε σχετικα με την ζωη σας ειναι αθλια με τους μαθητες ομως "ουρανος χωρις συννεφα",γαληνια,ομορφα...σας ευχαριστουμε που και εμεις καταφεραμε να κανουμε ενα δωρο σε εσας...(κατι ειναι και αυτοοοο).Σας ευχομαι λοιπον:"Όσες οι στάλες τις βροχής και στα βουνά τα χιόνια τόσα πολλά σας εύχομαι ευτυχισμένα χρόνια"!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Kuria Ntina..Kuria Ntina..Kuria Ntina....eilikrina i zwi sas m fainetai polu sunarpastikh..k etsi na sunexisei na einai..gt eiste polu ksexwristo atomo..k auto kanei mpam...egw apo ti meria mu sas euxomai xronia para polla..xronia eutixismena..oti epi8umeite k agapate na to apoktisete..kai na sunexisete na eiste AKSIA na mas metaferete tis gnwseis me ton tropo pou mono eseis katexete(kati phrate k apo thn K.Elenh)...k pali sas euxomai mesa apo thn kardia mou na eiste panta kala...!!
  Anasta T.!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Hello kitty!!!! eilikrina meta thn anwgnwsh eklaiga apo sugkinhsh kai gelio sunama.. einai pasignwsto allwste pws 8aumazw upermetra ton autosarkasmo sas.... kai gia na sas vgalw apo tis upar3iakes kai hlikiakes sas anhsuxies... pisteuw pws osa xronia kai an perasoun gia mena alla k gia olous mas 8a paremeinete o " aiwnios pais".... kati p elaxistoi kator8wnoun na metuxoun shmera... se mia epoxh pou oloi megalwnoun 3afnika kai apotoma kai oxi epeidh kapoios tous anagkase..alla epeidh pote den skefthkan th shmasia ths paidikhs hlikia.... kai den ennow na kanoun oloi strofh ston palipaidismo....kati tetoio 8a htan mallon katastrofh...alla na prospa8hsoun na apokthsoun sthn psuxh tous auth thn paidikh a8wothta kai thn agaph pou eseis exete mesa sas...8elw na 3erete pws me th zwh kai th douleia sas alla to kuriotero nme thn epafh sas mazi m me paradeigmatizete upermetra....niw8w paneutuxhs pou sas gnwrisa... kai oso gia tous xarakthrismous twn ma8htwn sas (kai emou ths idias eniote- gia na leme alh8eies) 8ewrw pws ola einai mesa sto programma... ti nohma 8a eixe h zwh mas an den eixame tis fwnes sas na mas tsitwnoun??? mallon kanena.. kai eilirina sas omologw pws lupamai toso polu p ola auto isws se ena xrono apo twra stamathsoun... ante na anaplhrwsoume ta kena meta!!!!! .. etsi k alliws oloi gnwrizoume ton skopo ston apoio apovlepoun.... den ti8etai 8ema anhsuxias loipon.... kai oso gia ta xronia pou pernoun...egw eimai ths apopshs "eimaste oso ais8anomaste" epomenws h hlikiakh klimaka ka8orizetai apo ta dika mas kai mono krithria.... eimaste kurioi ths hlikias mas!!! auto mono na 8umaste... Xronia sas polla loipon (paaaaara polla omws) na eiste panta etsi zwntanh k eutuxismenh kai na mas dinete enausmata g na sas moiasoume!!!!! bye bye kitty!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Τώρα που είναι που ΔΕ ΜΕΤΑΝΟΙΩΝΩ για όσα έγραψα σε αυτό το κείμενο....αυτό θα πει ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ!Λατρείες μου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΨΩΝΑΡΑ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΤΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΑΡΘΡΟ!!ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΕ ΛΙΓΟ Η ΑΡΧΑΙΖΟΥΣΑ ΑΛΛΑ ΝΤΕΦΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ....;)ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΜΟΡΦΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ...ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥ...ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ ΠΟΛΥ...ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΝΝΝΝΝ ΤΟ ΜΠΕΜΠΕ!!!:Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Χαίρομαι που οι μαθητές μου με ξεπέρασαν σε σαρκασμό και δη σαρκαστικό χιούμορ...πλάκα πλάκα Κικίτσα έστι όπως το πάτε όλοι θα πιστέψω κι εγώ ότι όντως περιμένω μπεμπέ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Χρόνια Πολλά,να τα εκατοστήσεις, ό,τι επιθυμείς να το αποκτήσεις!Πολύχρονη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΟΥ ΓΛΥΚΟ, ΟΜΟΡΦΟ, ΤΡΥΦΕΡΟ,ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΕΞΥΠΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ, ΑΓΑΠΗΣΙΑΡΙΚΟ...ΕΥΧΟΜΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,ΥΓΕΙΑ!Σ'ΑΓΑΠΩ,ΟΠΩς ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ & ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Εμένα λες γλυκο κι αγαπησιάρικο βρε Ελενάκι?Αυτό θα πει "είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα" χαχα!(ισχύει και για καλούς χαρακτηρισμούς!-θα ανατρέψουμε τα δεδομένα)...Σ' ευχαριστώ ζαχαρωτό μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αγαπητή Κωνσταντίνα!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Διά την γενέθλιόν σας εορτήν εύχομεθα ολοψύχως εις υμάς, Χρόνια Πολλά με Υγείαν, ευημερίαν και Ευόδωσιν όλων των προσωπικών σας επιθυμιών!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Σαββατού ευχαριστώ τα μάλα δια τας αξιολόγους υμών ευχάς...όπως πάντοτε εις το πνεύμα του κειμένου αι απαντήσεις...βεβαίως-βεβαίως!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ....Θα ήθελα να γράψω κάτι για τα σχόλια του Dr.Chris στο προηγούμενο κείμενό σου που ήταν ακριβή, εύστοχα, καθόλου προβοκατόρικα. Έκπληξη τεράστια!!!!!!!!!
  Ευχαριστώ Dr.Chris που ήσουν εύστοχος στο θέμα της πάλης των δύο φύλων και το πόσο έξυπνοι και ευέλικτοι πρέπει να είναι οι άνδρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Τα σχόλια για το προηγούμενο κείμενο γραψ' τα στο προηγούμενο κείμενο...;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Η Κοραλία ξανα...13 Ιανουαρίου 2011 - 6:19 μ.μ.

  Η δασκάλα με τα Μαύρα μαλλιά….

  Τα μακριά μαύρα μαλλιά σου, που κοσμούνε τη θωριά σου
  στέκονται σαν τους χειμάρρους και κοιτούν την ομορφιά σου.
  Και το λυγερό κορμί σου που ατενίζει την ψυχή σου,
  είναι σαν την κοιμωμένη που ταξίδευε στο μέλι.
  Όταν βγάζεις τη μιλιά σου, όλα γύρω σου σωπαίνουν
  και γαλήνη κυριεύει τώρα πια την οικουμένη.

  Είναι άλλωστε αλήθεια και δεν είναι παραμύθια
  πως σαν αυτή την υπομονή άλλη δεν έχω ματαδεί.
  Σαν το βλέμμα σου προστάξεις και με πείσμα θα κοιτάξεις,
  μέχρι και λιοντάρι πείθεις πως δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
  Πίσω απ’ τη γλυκιά ματιά σου κρύβεται η πονηριά σου.

  Πήγες και στο Βόρειο Πόλο ή δε βρήκες τόσο χρόνο;
  Μα στην κάθε χώρα πήγες, τι αφουγκράστηκες; τι είδες;

  Με μανία και με πόθο καθαρίζεις όλη μέρα.
  Είναι άδικο σου λέω, δε θα τα βγάλει παραπέρα.
  Τα χαρτάκια σαν νιφάδες θα στολίζουν το χαλί σου.

  Όπλο σου η ειρωνεία με την κάθε ευκαιρία
  και στην κάθε νοσταλγία κυνηγάς την ευτυχία.
  Την παράδοση την ξέρεις και μην πάψεις να μαθαίνεις
  απ’ τον κάθε τόπο νέα και νεότερα κι αρχαία.
  Σε όλους τους γάμους πάντα πας, Τι γυρεύεις; Τι ζητάς;
  Σαν έρθει η ώρα του χορού κάτι μέσα σου κοχλάζει
  και δεν είναι τσαγιερό που ζεσταίνεται και βράζει.
  Είναι η δικιά σου τρέλα που σε πιάνει σαν χορέψεις
  και σταματημό δεν έχεις.

  Κι άκου και το τελευταίο, το καλύτερο σου λέω:
  πίστεψε στον πελαργό σου που θα φέρει το μωρό σου
  και με άλλο μάτι πλέον θα κοιτάξεις πια το μέλλον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ήξερα το ταλέντο σου Κοραλίτσα αλλά αυτό δεν το περίμενα....κάτι πολύ παραπάνω από έκπληξη...Άλαλη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. ...της γενεθλιούσης και του χρόνου νοικοκυρά παινεμένη και δακτυλομετρούμενη....
  ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΤΟ:
  Χρόνια Πολλά Κωνσταντίνα (ετεροχρονισμένα)
  -και του χρόνου εσύ να αγοράζεις Κουκλάκια Hello Kitty για το δικό σου κουκλάκι και να περάσεις πια τους παλιμπαιδισμούς σου μπας και ησυχάσουμε κι εμείς...
  -και του χρόνου να χορεύεις στο "δικό σου γάμο" ... Βασίλω... μεταλλασσόμενη σε "Γκόλφω"! Φτάνει πια το τριγύρισμα σε ξένους γάμους και πανηγύρια..Άντε να δω και τη φιλενάδα μου Αειθαλή Ελένη πεθερά...καμαρωτή...να στρώνει προίκες και τραπέζια επεισοδιακά
  -...να διατάζεις μόνο ΕΣΥ το σπιτικό σου ως νοικοκυρά, δούλα και κυρά

  ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Είθε Δεσποινάκι!Και θα κεράσω ουζάκι ΣΙ ΣΟΥΛΗΝΙΣ...κι αμα γίνουν τα όσα λές...φτιάξε μαλλί, και βάλε πούδρες και πάρε κρέμες...και βάλε αρώματα..χαχα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. 5 meres meta,alla ta "xronia polla",an kai argoporhmena,nomizw einai kalodexoumena!xronia kala gemata truferes ekplhkseis!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Να είσαι καλά Δωράκι..πάντα καλοδεχούμενες οι ευχές....ευχές είναι, όχι ψωμί να μπαγιατεύει...φιλιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ε,ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ,Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΖΕΙ!!!ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ!!!
  ΑΓΑΠΟΥΛΑ,ΣΟΥ ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΟΘΕΙ ΤΟ ΚΟΡΜΙ,ΤΟ ΜΥΑΛΟ,Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ!ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ Σ¨ΑΓΑΠΑΜΕ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ Σ¨ΑΓΑΠΑΜΕ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΔΩΡΑ Η'"ΔΩΡΑ "ΕΛΑΒΕΣ, ΜΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ "ΠΗΡΕΣ"ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑΣΕΙΣ...
  Υ.Γ.ΣΥΓΓΝΩΜΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Ε φωνάζετέ με Τούλα > (εκ του) Παπαδιαμαντούλα! Ρε συ ΑΘΗΝΑ V, θα μας πάρουν με τις πέτρες! Είπαμε! Ξεπέζευε τον κάλαμον!Αλλά λόγω της ημέρας (παρελθούσης μεν) θα δεχτώ τας καλάς προθέσεις...φουλ του Άσου στην ασυνέπεια, έτσι? (ορθογραφίας και μορφολογίας εννοώ)...Θα τρίζουν τα κοκαλα του Αλέξανδρου...
  Σ' ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου...γυρίσματά σου βέβαια...Τελευταία φοβάμαι πως ό,τι ευχή δίνει η μία στην άλλη, της γυρίζει πίσω...κι αν σκεφτείς ποια μοίρα μας ένωσε...τότε....αντε να πιστέψεις πως δεν υπάρχει πεπρωμένο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή